Pravna obvestila

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.imamidejo.si Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija)

Ste na spletni strani www.imamidejo.si. Vaš dostop do te spletne strani in njeno uporabo urejajo ta splošna pravila in ustrezna zakonodaja. Prosimo, da te splošne pogoje pazljivo preberete. Z vstopom na spletno stran www.imamidejo.si potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, ter da soglašate s tem, da vas njihove določbe zavezujejo.

Ti pogoji uporabe veljajo za spletno stran www.imamidejo.si in vse njene dele. Za dele spletne strani, namenjene inovatorjem in povpraševalcem po inovacijah, veljajo poleg splošnih tudi posebni pogoji uporabe spletne strani, ki so prav tako objavljeni na spletni strani www.imamidejo.si.

Splošno

Ti pogoji uporabe urejajo vaše pravice in obveznosti v razmerju do ostalih uporabnikov in do SPIRIT Slovenija, javne agencije glede uporabe storitev spletne strani www.imamidejo.si.

Vezani so na zakonodajo Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletno stranjo www.imamidejo.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

SPIRIT Slovenija, javna agencija lahko kadarkoli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Če se za katerikoli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, se takšen neveljaven ali neizvršljiv del nadomesti z veljavnim, izvršljivim delom, ki, kar se da, ustreza namenu trenutne zakonodaje, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

Spreminjanje pogojev uporabe

SPIRIT Slovenija, javna agencija si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi je omogočena uporaba spletne strani www.imamidejo.si. Do tega lahko pride zaradi sprememb v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerihkoli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Omejitev uporabe

Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletne strani www.imamidejo.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe oz. na posameznih delih spletne strani oz. njene vsebine.

Uporabniki spletne strani lahko podatke, ki so dostopni na spletni strani uporabljajo za lastne komercialne ali nekomercialne namene.

Namen spletne strani

Spletna stran www.imamidejo.si se uporablja za namene:

 • povezovanja in promoviranja subjektov in iniciativ podpornega okolja,
 • informiranja in zagotavljanja storitev s področja trženja in zaščite intelektualne
  lastnine,
 • spodbujanja podpornega okolja za zagotavljanje podpore pri iskanju potencialnih
  partnerjev, in pripravi prijav na nacionalne in EU projekte,
 • oblikovanja baze podatkov, ki bo povezovala ponudbo in povpraševanje na
  področju inovacij,
 • informiranja in podpore na področju pridobivanja finančnih virov.
 • analiziranja učinkovitosti podpornega okolja, identificiranja morebitnih
  pomanjkljivosti ter priprave predloga aktivnosti za nadgradnjo podpornega okolja,
 • priprave orodja za umeščanje poslovnih zamisli v poslovni cikel razvoja projekta.

SPIRIT Slovenija, javna agencija na spletni strani www.imamidejo.si obiskovalce brezplačno obvešča tudi o poslovnih dogodkih, izobraževanjih in drugih dogodkih s področja inovativnosti in konkurenčnosti, ne glede na to, ali imajo ti dogodki komercialen ali nekomercialen značaj.

Zasebnost in osebni podatki

Za uporabo določenih storitev na spletni strani www.imamidejo.si morate opraviti vpis, pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti za to, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. SPIRIT Slovenija, javna agencija se obvezuje, da bo za posredovane osebne podatke skrbela in jih uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo, temi splošnimi in posebnimi pogoji uporabe spletne strani.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblašceni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do takšne uporabe spletne strani ali njenih delov prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti SPIRIT Slovenija, javno agencijo. SPIRIT Slovenija, javna agencija ni
odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

SPIRIT Slovenija, javna agencija prek spletnega obrazca, elektronskega in poštnega naslova, telefonske in telefaks številke sprejema vprašanja uporabnikov spletne strani www.imamidejo.si. Osebne podatke posameznikov, ki na SPIRIT Slovenija, javna agencija naslovijo kakšno vprašanje in ki jih ti vpišejo v kontaktni obrazec oz. drugace sporočijo zaposlenim na SPIRIT Slovenija, javni agenciji, ta hrani skladno z določili 2. odstavka 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007). To pomeni, da SPIRIT Slovenija, javna agencija za hrambo posredovanih podatkov pridobi bodisi pisno ali
ustno privolitev posameznika, ki je nanjo naslovil kakšno vprašanje prek enega od zgoraj navedenih komunikacijskih sredstev.

SPIRIT Slovenija, javna agencija tako pridobljene osebne podatke uporablja izključno za namene omogočanja razširjenih funkcionalnosti spletne strani www.imamidejo.si svojim uporabnikom, skladno z zgoraj navedenimi nameni.

SPIRIT Slovenija, javna agencija tako pridobljene osebne podatke posameznikov hrani do preklica soglasja posameznika za hrambo njegovih podatkov. Po preklicu SPIRIT Slovenija, javna agencija iz vseh svojih zbirk nemudoma izbriše vse osebne podatke, ki se nanašajo na posameznika, ki je svoje soglasje za obdelavo podatkov preklical.

SPIRIT Slovenija, javna agencija tako pridobljenih osebnih podatkov posameznikov v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam (niti zunanjim uporabnikom, niti pogodbenim obdelovalcem), razen na podlagi izrecne zahteve tistim uporabnikom, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, prav tako pa teh osebnih podatkov ne iznaša v druge države (niti v države clanice EU, niti v tretje države).

Vse zbrane osebne podatke SPIRIT Slovenija, javna agencija hrani in varuje skladno z določbami o zavarovanju po 24. in 25. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki vključuje predvsem organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da se:

 1. varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodnoizhodnimi enotami;
 2. varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 3. preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 4. zagotavlja učinkovit način blokiranja, unicenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
 5. omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.

SPIRIT Slovenija, javna agencija je v svojih aktih skladno z določbami 24. clena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) predpisala postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter določila osebe, ki so odgovorne za določene zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo določene osebne podatke.

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik spletne strani www.imamidejo.si se obvezujete, da le- te ne boste
uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletne strani
www.imamidejo.si ne smete uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil spletni strani ali SPIRIT Slovenija, javni agenciji. Prav tako ne smete ovirati uporabe kateremukoli drugemu uporabniku spletne strani www.imamidejo.si. Ne smete si poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve spletne strani www.imamidejo.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovih drugih uporabnikih. Ne smete si pridobiti ali poizkušati pridobiti kakršnegakoli gradiva ali informacij s pomočjo kakršnihkoli sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletne strani in izrecno dovoljena za dostop do njenih vsebin. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake na spletni strani, morate takšno napako
nemudoma posredovati SPIRIT Slovenija, javni agenciji prek kontaktnega obrazca.

Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

SPIRIT Slovenija, javna agencija podpira vaše prostovoljno posredovanje povratnih informacij in predlogov o spletni strani www.imamidejo.si, saj to omogoča redne izboljšave storitev, namenjenih vam in drugim uporabnikom. Kadar posredujete povratne informacije in predloge, na SPIRIT Slovenija, javno agencijo
prenašate vse pravice do uporabe le- teh, brez kakršnihkoli omejitev. Pri posredovanju kakršnihkoli povratnih informacij in predlogov v zvezi s spletno stranjo www.imamidejo.si SPIRIT Slovenija, javni agenciji jamčite, da ste lastnik oziroma da imate pravice do razširjanja vsega oddanega materiala in informacij, vključno z njihovimi posameznimi deli. Z oddajo tovrstnega materiala in informacij SPIRIT Slovenija, javni agenciji dovoljujete uporabo, distribucijo, oddajanje, razmnoževanje, objavljanje in prenašanje kakršnihkoli povratnih informacij in predlogov v zvezi s spletno stranjo www.imamidejo.si. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabila ali drugače izkoristila SPIRIT Slovenija, javna agencija, ne bo izplačano nobeno nadomestilo. SPIRIT Slovenija, javna agencija ni obvezana objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotovite.

Navedeno ne velja za osebne podatke, ki jih uporabniki spletne strani posredujejo pri vpisu v storitve spletne strani www.imamidejo.si, dokumente in druge oblike
intelektualnih stvaritev, ki so podvržene pravilom varstva intelektualne lastnine (avtorska dela, izumi, ipd.), za poslovne informacije ali druge podatke, ki jih prenesete na strežnik, oddate ali kako drugače posredujete z uporabo storitev spletne strani in nimajo narave povratnih informacij in predlogov.

Opombe o intelektualni lastnini

Vsa vsebina spletne strani www.imamidejo.si, razen vsebin, ki jih za potrebe uporabe posameznih storitev spletne strani vnesejo uporabniki sami, je avtorsko delo SPIRIT Slovenija, javne agencije in kot takšno varovano skladno z določbami ZASP. Vse vsebine, ki so jih pri uporabi posameznih storitev spletne strani www.imamidejo.si prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

SPIRIT Slovenija, javna agencija ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine, ki so povezane s spletno stranjo www.imamidejo.si, vključno s spletnimi stranmi, ki so del le- teh. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, vam vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne pravice za uporabo te vsebine za nedovoljene namene.

Za zahtevke iz naslova avtorskih pravic je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

Povezave z drugimi spletnimi stranmi

Spletna stran www.imamidejo.si je sestavljena tudi iz delov, ki vsebujejo povezave na druge spletne strani. SPIRIT Slovenija, javna agencija ni odgovorna in nima nadzora nad vsebino in delovanjem teh spletnih strani. Prav tako ni odgovorna za morebitno škodo ali poškodbe, ki bi lahko zaradi vsebine teh strani ali njihovega delovanja nastale na vašem računalniku.

Spremembe spletne strani

SPIRIT Slovenija, javna agencija si pridržuje pravico, da spremeni, prilagodi, nadomesti ali izbriše kakršnokoli vsebino ali da omeji dostop ali ne nadaljuje razvoja in prikazovanja spletne strani www.imamidejo.si.

Spremembe pogojev uporabe

SPIRIT Slovenija, javna agencija si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi je omogočena uporaba te spletne strani. Do sprememb ali posodobitev teh splošnih pogojev uporabe lahko pride zaradi sprememb v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov.

Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Dodatne informacije

Če imate v zvezi s temi Pravnimi obvestili dodatna vprašanja, vas prosimo, da se obrnete na nas:

Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija)

Dimičeva ulica 13, Lokacija: Verovškova ulica 60, SI-1000 Ljubljana

Tel: (01) 589 18 70
Faks: (01) 589 18 77
E-pošta: jogpAtqjsjutmpwfojb/tj

v Ljubljani, 25. 09. 2008

Posebni pogoji uporabe spletne strani www.imamidejo.si