SPIRIT Slovenija

Posebni pogoji uporabe
Posebni pogoji uporabe za Borzo inovacij in predstavitev inovatorjev

Uporabniški račun za uporabo dela spletne strani, ki je namenjen strokovni javnosti

Za uporabo razširjenih možnosti, ki so na spletni strani www.imamidejo.si na voljo inovatorjem in povpraševalcem po inovacijah, morate opraviti vpis (registracijo), pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za izdelavo uporabniškega računa in gesla ter pri tem skrbeti za to, da bodo vpisani podatki pravilni in ažurni v času trajanja uporabe razširjenih možnosti spletnega portala www.imamidejo.si. SPIRIT Slovenija, javna agencija se obvezuje, da bo vaše osebne podatke hranila, zanje skrbela in jih uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in skladno z določili splošnih in posebnih pogojev uporabe spletne strani.

Odgovornost

Kot uporabnik spletnega portala www.imamidejo.si ste odgovorni za vse aktivnosti, opravljene pri uporabi vašega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi (zlorabi) ali utemeljenem sumu, da je do tovrstne uporabe vašega uporabniškega računa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti SPIRIT Slovenija, javno agencijo. SPIRIT Slovenija, javna agencija ni odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi nepooblaščene uporabe vašega uporabniškega računa ali gesla.

Jamčevanje za resničnost posredovanih podatkov

Z vpisom podatkov v registracijski obrazec za pridobitev uporabniškega imena in gesla za uporabo razširjenih možnosti spletnega portala www.imamidejo.si, namenjenih inovatorjem in povpraševalcem po inovacijah, jamčite, da so vaši posredovani podatki točni in resnični ter da boste morebitne spremembe posredovali SPIRIT Slovenija, javna agencija oz. podatke spremenili prek vašega uporabniškega profila.

Varstvo osebnih podatkov uporabnikov

SPIRIT Slovenija, javna agencija prek sistema prijave za uporabo razširjenih možnosti spletnega portala www.imamidejo.si, namenjenih inovatorjem in povpraševalcem po inovacijah, pridobi vaše osebne podatke in jih uvrsti v svojo lastno zbirko osebnih podatkov skladno z določili 2. odstavka 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007). To pomeni, da SPIRIT Slovenija, javna agencija pridobi vašo osebno privolitev za hrambo vaših osebnih podatkov v njenih zbirkah osebnih podatkov. V takšno obdelavo lahko privolite z označbo (obkljukanjem) vašega soglasja k obdelavi osebnih podatkov v posebnem okencu ("tick box"), ki je del registracijskega obrazca.

SPIRIT Slovenija, javna agencija tako pridobljene osebne podatke na podlagi privolitve posameznika in v skladu s Programom dela SPIRIT Slovenija, javne agencije uporablja za namene:

 • povezovanja in promoviranja subjektov in iniciativ podpornega okolja,
 • informiranja in zagotavljanja storitev s področja trženja in zaščite intelektualne lastnine,
 • spodbujanja podpornega okolja za zagotavljanje podpore pri iskanju potencialnih partnerjev, in pripravi prijav na nacionalne in EU projekte,
 • oblikovanja baze podatkov, ki bo povezovala ponudbo in povpraševanje na področju inovacij,
 • informiranja in podpore na področju pridobivanja finančnih virov.
 • analiziranja učinkovitosti podpornega okolja, identificiranja morebitnih pomanjkljivosti ter priprave predloga aktivnosti za nadgradnjo podpornega okolja,
 • priprave orodja za umeščanje poslovnih zamisli v poslovni cikel razvoja projekta.

S sprejemom splošnih in posebnih pogojev uporabe spletne strani www.imamidejo.si in z označbo vašega soglasja na registracijskem obrazcu, v celoti soglašate z objavo vaših podatkov na spletni strani www.imamidejo.si. SPIRIT Slovenija, javna agencija se obvezuje, da bo na spletni strani www.imamidejo.si objavila izključno tiste podatke, ki jih boste navedli v registracijskem obrazcu. Tako bodo objavljeni najmanj tisti podatki, ki so označeni kot obvezni (z zvezdico), ostali pa le v primeru, če jih boste navedli v registracijskem obrazcu. SPIRIT Slovenija, javna agencija tako pridobljene osebne podatke inovatorjev hrani do preklica soglasja posameznega inovatorja za obdelavo njegovih osebnih podatkov.

SPIRIT Slovenija, javna agencija tako zbranih osebnih podatkov v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam (niti zunanjim uporabnikom, niti pogodbenim obdelovalcem), razen na podlagi izrecne zahteve uporabnikom, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, prav tako pa teh osebnih podatkov ne iznaša v druge države (niti v države članice EU, niti v tretje države).

Vse zbrane osebne podatke SPIRIT Slovenija, javna agencija hrani in varuje skladno z določbami o zavarovanju po 24. in 25. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki vključuje predvsem organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da se:

 1. varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodnoizhodnimi enotami;
 2. varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 3. preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 4. zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
 5. omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.

SPIRIT Slovenija, javna agencija je v svojih aktih skladno z določbami 24. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) predpisala postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter določila osebe, ki so odgovorne za določene zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo določene osebne podatke.

Intelektualna lastnina (zbirka inovacij)

Uporabnik spletnega portala www.imamidejo.si ima možnost, da na registracijskem obrazcu označi tudi svojo privolitev za obdelavo podatkov o njegovi zaščiteni in/ ali nezaščiteni intelektualni lastnini. Podatki o zaščiteni intelektualni lastnini vključujejo podatke o predmetu varstva patentov, modelov ali vzorcev, blagovno storitvenih znamk, avtorskih pravic. Podatki o nezaščiteni intelektualni lastnini vključujejo podatke o novostih na ravneh idejnih rešitev, prototipov, izvedenih ali preizkušenih rešitev. Te in z njimi povezane podatke, ki jih bo posameznik vnesel v registracijski obrazec, bo SPIRIT Slovenija, javna agencija na podlagi njegove privolitve uvrstila v posebno zbirko inovacij (ti. Borzo inovacij), kjer bodo na voljo javnosti vse do preklica soglasja s strani inovatorja. Za to je inovatorjem na voljo posebni registracijski obrazec (Poslovna predstavitev inovatorja), v katerega bodo vpisali vse potrebne podatke iz katerih bo razvidno, da so oni imetniki pravic intelektualne lastnine glede vpisanih del, ki so predmet zaščite. SPIRIT Slovenija, javna agencija ne prevzema odgovornosti za objavo podatkov o nezaščiteni intelektualni lastnini in v vseh primerih v celoti izključuje svojo odgovornost za morebitne zlorabe teh podatkov. Za točnost vsebine vpisanih podatkov odgovarja izključno uporabnik sam. Vpisani podatki o zaščiteni in nezaščiteni intelektualni lastnini bodo namenjeni objavi na spletni strani www.imamidejo.si, kjer bo na voljo zainteresirani javnosti. Vpisane podatke bo SPIRIT Slovenija, javna agencija zavarovala na enak način kot osebne podatke v svojih zbirkah (glej točko 4.).

Uporaba piškotkov

Piškotek je niz znakov, ki ga lahko vaš spletni brskalnik trajno ali za določeno obdobje shrani na vašem računalniku. Vanj se shranjujejo vaši podatki in izbire na spletni strani. Spletna stran uporabi piškotke vsakič, ko jo obiščete. Shrani vaš edinstveni identifikator, čas vpisa in druge nujne podatke. Piškotek omogoča premikanje po spletni strani, ne da bi se vam bilo ob tem potrebno ponovno vpisovati za dostop do vsake strani. Z uporabo nastavitev v spletnem brskalniku lahko dovolite ali preprečite prejemanje piškotkov, prav tako pa jih lahko tam tudi izbrišete. Če ne želite prejemati piškotkov, ne boste mogli uporabljati nekaterih možnosti, ki jih ponuja spletna stran www.imamidejo.si.

Dodatne informacije

Če imate v zvezi s temi Posebnimi pogoji dodatna vprašanja, vas prosimo, da se obrnete na nas:

Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovetiavnosti, razvoj, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija)
Dimičeva ulica 13, Lokacija: Verovškova ulica 60
SI-1000 Ljubljana

Tel: (01) 589 18 70
Faks: (01) 589 18 77
E-pošta: jnbnjefkpAtqjsjutmpwfojb/tj

Uredništvo spletne strani www.imamidejo.si je odprto vsak delavnik od ponedeljka do petka od 9:00 do 15:00. Uredništvo si pridržuje pravico, da opravlja spremembe vsebin ali jih kakorkoli drugače posodablja v okviru svoje uredniške politike, zgolj v času, svojih uradnih delovnih ur.

V Ljubljani, 22. 02. 2010


Posebni pogoji uporabe za Borzo raziskovalnih kadrov

Uporabniški profil za uporabo dela spletne strani Borza kadrov

Za sodelovanje in uporabo na Borzi kadrov, morate opraviti vpis Vnos ponudbe raziskovalnega kadra ali Vnos povpraševanja za podjetje pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za izdelavo vašega povpraševanja ali ponudbe v obliki t.i. oglasa, ki bo objavljen na spletni strani http://www.imamidejo.si/borza-kadrov. Pri tem se obvezujete, da boste skrbeli za to, da bodo vpisani podatki pravilni, resnični in ažurni v času trajanja objave vašega oglasa oz. boste spremembe podatkov spremenili prek vašega uporabniškega profila.

SPIRIT Slovenija, javna agencija se obvezuje, da bo vaše osebne podatke hranila, zanje skrbela in jih u uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in skladno z določili splošnih in posebnih pogojev uporabe spletne strani Imam idejo!.

Odgovornost

Kot uporabnik spletnega portala www.imamidejo.si ste odgovorni za vse aktivnosti, opravljene pri uporabi vašega uporabniškega profila. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi (zlorabi) ali utemeljenem sumu, da je do tovrstne uporabe vašega uporabniškega profila prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti SPIRIT Slovenija, javno agencijo. SPIRIT Slovenija, javna agencija ni odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi nepooblaščene uporabe vašega uporabniškega profila.

Varstvo osebnih podatkov uporabnikov

SPIRIT Slovenija, javna agencija prek sistema prijave za uporabo razširjenih možnosti spletnega portala www.imamidejo.si, namenjenih podjetjem in raziskovalnim kadrom, pridobi vaše osebne podatke in jih uvrsti v svojo lastno zbirko osebnih podatkov skladno z določili 2. odstavka 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007). To pomeni, da SPIRIT Slovenija, javna agencija pridobi vašo osebno privolitev za hrambo vaših osebnih podatkov v njenih zbirkah osebnih podatkov. V takšno obdelavo lahko privolite z označbo (obkljukanjem) vašega soglasja k obdelavi osebnih podatkov v posebnem okencu ("tick box"), ki je del registracijskega obrazca.

SPIRIT Slovenija, javna agencija tako pridobljene osebne podatke na podlagi privolitve posameznika in v skladu s Programom dela SPIRIT Slovenija, javne agencije uporablja za namene:

 • povezovanja in promoviranja subjektov in iniciativ podpornega okolja, informiranja in zagotavljanja storitev s področja trženja in zaščite intelektualne lastnine,
 • spodbujanja podpornega okolja za zagotavljanje podpore pri iskanju potencialnih partnerjev, in pripravi prijav na nacionalne in EU projekte,
 • oblikovanja baze podatkov, ki bo povezovala ponudbo in povpraševanje na področju inovacij,
 • informiranja in podpore na področju pridobivanja finančnih virov,
 • analiziranja učinkovitosti podpornega okolja, identificiranja morebitnih pomanjkljivosti ter priprave predloga aktivnosti za nadgradnjo podpornega okolja,
 • priprave orodja za umeščanje poslovnih zamisli v poslovni cikel razvoja projekta.

S sprejemom splošnih in teh posebnih pogojev uporabe spletne strani ww.imamidejo.si in z označbo vašega soglasja na registracijskem obrazcu, v celoti soglašate z objavo vaših podatkov na spletni strani www.imamidejo.si. SPIRIT Slovenija, javna agencija se obvezuje, da bo na spletni strani www.imamidejo.si objavila izključno tiste podatke, ki jih boste navedli v registracijskem obrazcu. Tako bodo objavljeni najmanj tisti podatki, ki so označeni kot obvezni (z zvezdico), ostali pa le v primeru, če jih boste navedli v registracijskem obrazcu.

SPIRIT Slovenija, javna agencija tako pridobljene osebne podatke uporabnikov hrani do preklica soglasja posameznega uporabnika za obdelavo njegovih osebnih podatkov oziroma, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo. SPIRIT Slovenija, javna agencija tako zbranih osebnih podatkov v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam (niti zunanjim uporabnikom, niti pogodbenim obdelovalcem), razen na podlagi izrecne zahteve uporabnikom, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, prav tako pa teh osebnih podatkov ne iznaša v druge države (niti v države članice EU, niti v tretje države).

Vse zbrane osebne podatke SPIRIT Slovenija, javna agencija hrani in varuje skladno z določbami o zavarovanju po 24. in 25. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki vključuje predvsem organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da se:

 1. varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodnoizhodnimi enotami;
 2. varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 3. preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 4. zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
 5. omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.

SPIRIT Slovenija, javna agencija je v svojih aktih skladno z določbami 24. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) predpisala postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter določila osebe, ki so odgovorne za določene zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo določene osebne podatke.

SPIRIT Slovenija, javna agencija si pridržuje pravico izjemoma elektronsko obveščati vse uporabnike Borze kadrov v primerih:

 • večjih sprememb in novosti delovanja sistema,
 • rednega obveščanja uporabnikov sistema o novih vpisih, ki so relevantni za področje uporabnikovega profila (stopnja izobrazbe, dejavnost, regija itn.),
 • rednega obveščanja uporabnikov sistema z zastarelimi podatki.

Borza kadrov (zbirka raziskovalnih kadrov)

Podatke, ki jih bo posameznik vnesel v registracijski obrazec, bo SPIRIT Slovenija, javna agencija na podlagi njegove privolitve uvrstila v posebno zbirko, to je Borzo kadrov, kjer bodo na voljo javnosti vse do preklica soglasja s strani uporabnika. Za to je uporabnikom, ki iščejo zaposlitev na voljo posebni registracijski obrazec (Vnos ponudbe raziskovalnega kadra) oz. uporabnikom, ki ponujajo zaposlitev na voljo posebni registracijski obrazec (Vnos povpraševanja za podjetje), v katerega bodo vpisali vse potrebne podatke iz katerih bo razvidno, da so oni uporabniki glede vpisanih podatkov.

SPIRIT Slovenija, javna agencija ne prevzema odgovornosti za objavo podatkov uporabnikov in v vseh primerih v celoti izključuje svojo odgovornost za morebitne zlorabe teh podatkov. Za točnost vsebine vpisanih podatkov odgovarja izključno uporabnik sam. Vpisani podatki o ponudbi ali povpraševanju po kadrih bodo namenjeni objavi na spletni strani www.imamidejo.si, kjer bo na voljo zainteresirani javnosti. Vpisane podatke bo SPIRIT Slovenija, javna agencija zavarovala na enak način kot osebne podatke v svojih zbirkah (glej alinejo Varstvo osebnih podatkov uporabnikov).

Uporaba piškotkov

Piškotek je niz znakov, ki ga lahko vaš spletni brskalnik trajno ali za določeno obdobje shrani na vašem računalniku. Vanj se shranjujejo vaši podatki in izbire na spletni strani. Spletna stran uporabi piškotke vsakič, ko jo obiščete. Shrani vaš edinstveni identifikator, čas vpisa in druge nujne podatke. Piškotek omogoča premikanje po spletni strani, ne da bi se vam bilo ob tem potrebno ponovno vpisovati za dostop do vsake strani. Z uporabo nastavitev v spletnem brskalniku lahko dovolite ali preprečite prejemanje piškotkov, prav tako pa jih lahko tam tudi izbrišete. Če ne želite prejemati piškotkov, ne boste mogli uporabljati nekaterih možnosti, ki jih ponuja spletna stran www.imamidejo.si.

Dodatne informacije

Če imate v zvezi s temi Posebnimi pogoji dodatna vprašanja, vas prosimo, da se obrnete na nas:

Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij i turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija)
Dimičeva ulica 13, Lokacija: Verovškova ulica 60
SI-1000 Ljubljana

Tel: (01) 589 18 70
Faks: (01) 589 18 77
E-pošta: jnbnjefkpAtqjsjutmpwfojb/tj

Uredništvo spletne strani www.imamidejo.si je odprto vsak delavnik od ponedeljka do petka od 9:00 do 15:00. Uredništvo si pridržuje pravico, da opravlja spremembe vsebin ali jih kakorkoli drugače posodablja v okviru svoje uredniške politike, zgolj v času, svojih uradnih delovnih ur.

V Ljubljani, 22. 02. 2010