Enoten evropski program za raziskave in inovacije

19.12.2011

Evropska komisija je konec novembra predstavila sveženj ukrepov za spodbujanje raziskav, inovacij in konkurenčnosti v Evropi, ki med drugim predlaga naložbe v vrednosti 80 milijard EUR v raziskave in inovacije z namenom pospeševanja rasti in ustvarjanja delovnih mest.

Program Obzorje 2020 (ang. Horizon 2020) prinaša neposredno spodbudo gospodarstvu, znanstveni in tehnološki bazi ter zagotavlja prihodnost industrijski konkurenčnosti, saj obljublja pametnejšo, bolj trajnostno in bolj vključujočo družbo.
 
Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je vse financiranje za raziskave in inovacije združeno v enem samem programu, in sicer programu Obzorje 2020.  Program se bolj kot kadar koli prej osredotoča na znanstvena dognanja in jih spreminja v inovativne izdelke ter storitve, ki
prinašajo nove poslovne priložnosti in izboljšujejo življenje ljudi. Obenem znatno manjša število potrebnih administrativnih postopkov prek poenostavljanja pravil in postopkov samih, s čimer želijo v Evropski komisiji privabiti več vrhunskih znanstvenikov in širšo paleto inovativnih podjetij.

Finančna sredstva za program Obzorje 2020 bodo osredotočena na tri poglavitne cilje:

  1. Program bo pripomogel k obdržanju vodilnega položaja EU na področju znanosti, čemur bo namenjeno 24,6 milijarde evrov, vključno s 77-odstotnim povečanjem sredstev za zelo uspešni Evropski raziskovalni svet (ERS).
  2. Pripomogel k zagotavljanju vodilne vloge industrije na področju inovacij, in sicer s poračunom v višini 17,9 milijarde evrov. Sem spada tudi večja naložba v višini 13,7 milijarde evrov v najpomembnejše tehnologije, kot tudi večji dostop do kapitala in podpora za MSP. 
  3. 31,7 milijarde evrov namenjenih za obravnavanje najpomembnejših vprašanj, ki pestijo vse Evropejce in zajemajo šest tem:Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje; preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko raziskovanje ter biogospodarstvo; varna, čista in učinkovita energija; pameten, okolju prijazen in povezan promet; podnebni ukrepi, učinkovitost virov in
    surovine; ter vključujoče, inovativne in varne družbe.

Obzorje 2020 predstavlja ključen steber Unije inovacij, vodilne spodbude strategije Evropa 2020, katere cilj je izboljšati globalno konkurenčnost Evrope. Evropska unija je na številnih
tehnoloških področjih vodilna v svetu, vendar dobiva čedalje večjo konkurenco v tradicionalnih tekmicah in novih hitro rastočih gospodarstvih. Predlog Komisije bosta zdaj obravnavala Svet in Evropski parlament, sprejet pa naj bi bil do konca leta 2013.
 
Sredstva, ki jih ponuja Obzorje 2020, bodo lažje dostopna zahvaljujoč tej enostavnejši
zgradbi programa, poenotenim pravilom in manj dela z administracijo. Program Obzorje 2020 bo zajemal močno poenostavljena povračila s pomočjo uvedbe enotne stopnje financiranja za posredne stroške in samo dve stopnji financiranja za raziskave oziroma za
dejavnosti priprave izdelkov za njihovo sprostitev na trg;  enotno točko dostopa za sodelujoče, manj administracije pri pripravi predlogov ter odpravo nepotrebnih kontrol in revizij.

Eden izmed ključnih ciljev je skrajšati čas, ki preteče med oddajo prošnje za odobritev sredstev in dejanskega prejetja sredstev, v povprečju za 100 dni, kar pomeni, da se projekti lahko hitreje začnejo izvajati.

Komisija si bo zelo prizadevala za to, da bo program bolj odprt za več sodelujočih iz cele Evrope, in sicer tako, da bo proučila možnosti dopolnjevanja s sredstvi, razpoložljivimi v okviru kohezijske politike EU.

Program Obzorje 2020 bo opredelil možne centre odličnosti v regijah, ki ne dosegajo zadovoljivih rezultatov, in jim ponudil nasvete v zvezi s politikami ter podporo, medtem ko bi strukturne sklade EU lahko porabili za nadgradnjo infrastrukture in opreme. 

Sredstva v višini 3,5 milijarde evrov bodo namenjena večji in razširjeni rabi finančnih
instrumentov, ki sproščajo posojila od finančnih institucij zasebnega sektorja. Ti so se namreč izkazali za izredno učinkovite pri spodbujanju zasebnih naložb v inovacije, ki neposredno vodijo v rast in ustvarjanje delovnih mest. Mala in srednje velika podjetja (MSP) bodo zaradi pomembne vloge, ki se jim priznava pri inovacijah, prejela okrog 8,6 milijarde evrov.
 
V okviru programa Obzorje 2020 bo skoraj 6 milijard evrov vloženih v razvoj evropskih
industrijskih zmogljivosti znotraj ključnih tehnologij omogočanja. Slednje vključujejo: fotoniko ter mikro- in nanoelektroniko, nanotehnologije, sodobne materiale ter sodobno
proizvodnjo in obdelavo ter biotehnologijo. Razvoj teh tehnologij zahteva večdisciplinaren pristop z ogromno znanja in kapitala.
 
V skladu s predlogom Komisije bo 5,75 milijarde evrov (+21 %) dodeljenih programu Marie Curie, ki je od svoje ustanovitve leta 1996 podprl usposabljanje, mobilnost in razvoj sposobnosti več kot 50 000 raziskovalcev.
 

Nazaj