Več sredstev namenjenih za raziskave in razvoj

30.11.2011

Lani je bilo v Sloveniji za raziskovalno-razvojno dejavnost namenjenih skoraj 746 milijonov evrov bruto domačih izdatkov ali 2,1 odstotka slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP). V primerjavi z letom 2009 so se zvišala za 14 odstotkov.

Povečanje sredstev za raziskave in razvoj je bilo največje v poslovnem sektorju, za 19 % in visokošolskem sektorju, za 8 %. Na povečanje sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost v poslovnem sektorju je v letu 2010 poleg večjih vlaganj v to dejavnost vplival tudi razširjen izbor poročevalskih enot- torej subjektov, ki se ukvarja z raziskovalno-razvojno dejavnostjo. 

K vsem bruto domačim izdatkom so lani največ finančnih sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost prispevale gospodarske družbe, in sicer 435,5 milijona evrov ali 58 % vseh sredstev. Iz državnih virov je bilo za raziskovalno-razvojno dejavnost namenjenih 263,1 milijona evrov finančnih sredstev ali 35 % vseh sredstev, sredstva iz tujine pa so dosegla 44,8 milijona evrov, kar pomeni, da so se na letni ravni zvišala za 13 %.
 
Tudi v letu 2010 je bil največji delež bruto domačih izdatkov namenjen za raziskave s področja tehniških in tehnoloških ved (48 % vseh sredstev), sledili so izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost na področju naravoslovnih ved (38 %). Najmanj sredstev je bilo lani namenjenih raziskavam s področja kmetijskih ved (1 %). V raziskovalno-razvojni dejavnosti je bilo lani zaposlenih 17.972 fizičnih oseb, med njimi je bilo 62 % raziskovalcev in raziskovalk. Med vsemi zaposlenimi je bilo žensk 38 %, med vsemi raziskovalci pa je bilo žensk 36 %.
 
Medsektorska primerjava kaže, da je bil delež raziskovalcev med zaposlenimi v raziskovalno razvojni dejavnosti največji v visokošolskem sektorju (80 %) - v državnem sektorju jih je bilo 67 %, v poslovnem sektorju pa 46 %.

Nazaj