SID banka namenja razvojna sredstva podjetjem

23.09.2011

Slovenska izvozna in razvojna banka (SID) je v prvem polletju 2011 posredno, prek poslovnih bank, ali neposredno prispevala 400 milijonov evrov za financiranje 663 slovenskih družb.

Med omenjenimi 663 družbami s posojili SID banke je bilo kar 526 oz. skoraj 80 odstotkov malih in srednje velikih podjetij (MSP). Izmed teh je 336 MSP kredite pridobilo za namen spodbujanja podjetništva, preostalih 190 pa za okoljevarstvene, energijske, razvojne, izvozne in druge namene.

Po vrednosti je SID banka največji, 47-odstotni delež odobrenih posojil oz. 187 milijonov evrov namenila za spodbujanje uspešnega prodora slovenskih družb na mednarodne trge. Skoraj 30 odstotkov posojil oz. 155 milijonov evrov pa je bilo odobrenih za spodbujanje poslovanja MSP.

Poleg spodbujanja in internacionalizacije MSP si SID banka prizadeva v čim večji meri podpirati tudi naložbe slovenskih podjetij v okoljevarstvene in energijske projekte, regionalni razvoj ter raziskave, razvoj in inovacije (RRI). Za naložbe v okoljevarstvene in energijske projekte je tako SID banka v prvem polletju podjetjem odobrila za 66 milijonov evrov posojil, za vlaganja v RRI pa 7 milijonov evrov. Poleg navedenega je bilo 25 milijonov evrov posojil namenjenih za regionalni razvoj in infrastrukturne projekte.

SID banka sicer slovenskemu gospodarstvu že od začetka gospodarske krize nudi okrepljeno financiranje. Podjetjem in bankam zagotavlja dolgoročne finančne vire, ki so v kriznem času presahnili, zaradi česar je na tem področju nastala globoka tržna vrzel. Pri financiranju podjetij daje SID banka kot razvojna banka prednost tistim poslom, ki prinašajo višjo dodano vrednost in prispevajo k trajnostnemu razvoju slovenskega gospodarstva. Na ta način spodbuja mala in srednje velika podjetja ter internacionalizacijo podjetij, projekte s področij razvoja, raziskav in inovacij, varstva okolja in energijske učinkovitosti pa tudi projekte regionalnega razvoja.

 

Nazaj