Nagradite svojo poslovno odličnost 2011

21.03.2011

Objavljen je javni razpis za priznanje poslovne odličnosti, ki prinaša vrsto novosti in sprememb kot tudi spodbude Vlade RS za dvig konkurenčnosti tako zasebnega kot javnega sektorja in pomoč države pri vzpostavljanju poslovne odličnosti v delovno okolje.

Državna nagrada za odličnost poslovanja organizacij, imenovana »Priznanje RS za poslovno odličnost« (PRSPO), je program Vlade RS, ki se izvaja v skladu z Zakonom o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost in po zgledu evropske nagrade za odličnost (EFQM Excellence Award) v Bruslju.

Glavni namen nagrade je stalno izboljševanje prek razvoja znanja, inovativnosti in prenosa dobrih praks ter dviga konkurenčnosti slovenskih organizacij v zasebnem in javnem sektorju.

Za doseganje nadpovprečnih rezultatov je uvajanje poslovne odličnosti nujna razvojna perspektiva Slovenije, pri čemer ima Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost  pomembno vlogo, zato Vlada RS že 13-tič zapored objavlja javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za Priznanje RS za poslovno odličnost 2011.

Vlada RS prepoznava in promovira najboljše poslovne prakse v državi, jih pomaga razširjati ter usmerja podjetja, da se prijavljajo na ocenjevanja v okviru evropske nagrade za odličnost EFQM in s tem še bolj krepijo svojo konkurenčno moč. V luči širjenja poslovne odličnosti na vse ravni delovanja je Vlada RS v letu 2011 pripravila sledeče vzpodbude:

  • prijavitelji bodo s ciljem promocije in spodbude k prijavi letos ponovno oproščeni plačila prijavnine (odvisno od velikosti organizacije od cca 800 – 1500 EUR),
  • izvedena bodo številna brezplačna celodnevna izobraževanja in delavnice tako za prijavitelje oz. delodajalce, kot tudi za ocenjevalce postopka PRSPO (termini so objavljeni na spletni strani Urada RS za meroslovje – 22.3., 24.3., 29.3. in 30.3.2011),
  • vse uspešne organizacije bodo še dodatno pozvane k možnosti individualnega posveta oziroma predstavitve novega modela odličnosti EFQM, kot tudi uvajanja le tega v poslovno okolje in njegovo uresničevanje oziroma merjenje učinkov v skladu z merili modela.

Poleg navedenega je pomembna novost letošnjega javnega razpisa posodobljen evropski model odličnosti EFQM 2010 ter poenostavljene zahteve pri pripravi vloge (t.i. Approach 2005+), kar poznajo v Evropi, kjer je poudarek na pripravi skoncentriranega pregleda dejavnikov (t.j. tabelaričnega prikaza aktivnosti, projektov in rezultatov, ki jih organizacija uporablja za doseganje svojih ciljev).

K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:

  1. v zasebnem sektorju: podjetja z več kot 250 zaposlenimi,
  2. v zasebnem sektorju: podjetja z 250 ali manj zaposlenimi ter
  3. inštitucije v javnem sektorju.

Zainteresirana podjetja in javne inštitucije pripravijo vlogo za kandidaturo na razpis v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.

Vloge morajo prispeti na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana do dne 24. maja 2011. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki so do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali istega dne dostavljene v sprejemno pisarno na zgornjem naslovu urada do 16.00 ure.

Odpiranje vlog bo potekalo dne 26. maja 2011 na Uradu RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17 v Ljubljani ob 13.00 uri.

Prijavitelji, ki bodo oddali svoje prijave v skladu z razpisnimi pogoji bodo preko oddanih vlog in obiska na lokaciji ocenjeni s strani neodvisnih strokovnjakov – ocenjevalcev po merilih novega evropskega modela odličnosti EFQM 2010.

O rezultatih ocenjevanja bodo prijavljene organizacije seznanjene po zaključenem postopku ocenjevanja v drugi polovici oktobra 2011. Vsak prijavitelj bo dobil podrobno poročilo o ocenjevanju, ki vsebuje ugotovljene prednosti in priložnosti za izboljšave po vseh 9. merilih in 32. podmerilih modela odličnosti kot tudi podrobnejšo informacijo o doseženem številu točk na teh področjih. Slovesna razglasitev nagrajencev je predvidena konec leta 2011.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo

Nazaj