Novi razpisi za sofinanciranje razvojnih projektov podjetij

21.01.2011

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je objavilo 2 razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka.

Prvi javni razpis za dodeljevanje spodbud za industrijske raziskave v okviru iniciative Eureka sofinancira slovenski del mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka.

Pogoji sodelovanja:
Slovenski prijavitelj mora poleg splošnih pogojev mednarodne objave izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • če se v mednarodni konzorcij projekta prijavlja en slovenski prijavitelj (kot koordinator ali partner) mora le-ta biti podjetje,
 • če se v mednarodni konzorcij projekta prijavlja več slovenskih prijaviteljev (kot koordinator ali partner), mora eden izmed njih biti podjetje, drugi partner pa je lahko raziskovalno-razvojna organizacija s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • čas sofinanciranja projekta s strani ministrstva ne more biti več kot 36 mesecev,
 • rezultat projekta pa mora biti na tržišču dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta,
 • posamezni slovenski prijavitelj v projektu mora najmanj 70% dela na projektu opraviti sam,
 • za velika podjetja je določena obveznost dokazovanja spodbujevalnega učinka,
 • ostali pogoji so dosegljivi na naslednji povezavi.

Roki za oddajo projektov so:

 1. ROK: 15. februar 2011, do 12:00 
 2. ROK: 3. maj 2011, do 12:00
 3. ROK: 6. september 2011, do 12:00

Upravičeni stroški, v skladu z dopolnjenim Programom za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2013 so stroški za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav, v višini do 50 %. Sofinancirajo se: stroški osebja (raziskovalci, razvojniki, tehniki), stroški instrumentov in opreme (le amortizacija), stroški stavb in zemljišča (le amortizacija), stroški svetovanja in drugih storitev, režijski stroški in drugi operativni stroški.

Okvirna višina sredstev: v letu 2011 je predvidenih 2,5 mio EUR

Drugi javni razpis je namenjen podpori MSP, ki izvajajo raziskave in razvoj – preko programa program Eurostars, v okviru iniciative Eureka. Gre za sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so predhodno potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars.

Pogoji sodelovanja:

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, in sicer:

 • pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih držav članic Eurostars,
 • projekt mora ustrezati vsem Eureka kriterijem (pokriva lahko katerokoli tehnološko področje, imeti mora civilni namen, rezultat pa mora biti nov proizvod, postopek ali storitev), 
 • koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki izvaja RR, ki torej vlaga več kot 10% svojega ekvivalenta polnega delovnega časa ali letnega prometa v raziskovalno razvojno dejavnost, 
 • RR dejavnost v višini več kot 50% skupnih stroškov projekta bodo izvajala MSP, ki sodelujejo v projektu, 
 • načrtovano trajanje projekta je do 3 leta,
 • vstop proizvoda, postopka ali storitve na tržišče je predviden v 2 letih po zaključku projekta,
 • ostali pogoji so dosegljivi na naslednji povezavi.

Naslednji, tj. šesti rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 24. marec 2011.

Okvirna višina sredstev: v letu 2011 je predvidenih 0,5 mio EUR

Nazaj