Evropska komisija predlaga "Unijo inovacij"

09.12.2010

Pobuda Evropske komisije o Uniji inovacij, ki je bila predstavljena oktobra letos opredeljuje strateški pristop do inovacij, naravnan na najvišji politični ravni.

Deset ključnih elementov v Uniji inovacij:

  1. Evropska partnerstva za inovacijo bodo mobilizirala zainteresirane strani in povečala naložbe v raziskave in razvoj, povezala vlaganja, pospešila oblikovanje standardov in mobilizirala povpraševanje. Komisija bo zagotovila sklade semenskega kapitala in s tem pritegnila financiranje zainteresiranih strani. Pilotno partnerstvo o aktivnem in zdravem staranju bo sproženo na začetku leta 2011, njegov cilj pa bo, da se do leta 2020 delež našega življenja, v katerem smo zdravi, podaljša za dve leti. 
  2. Komisija je združila 25 kazalnikov v preglednici Unije inovacij ter pripravila kontrolni seznam značilnosti uspešnih sistemov inovacij. Komisija bo podprla pripravo neodvisne lestvice kakovosti univerz.
  3. Komisija bo predlagala ukrepe za izboljšanje dostopa do virov financiranja. Predlagala bo čezmejno ureditev za tvegani kapital in sodelovala z Evropsko investicijsko banko pri razširitvi shem EU. 
  4. Potekajoče raziskovalne pobude bodo okrepljene. Komisija bo predlagala ukrepe za dopolnitev evropskega raziskovalnega prostora do leta 2014. Osmi okvirni program bo oblikovan tako, da bo podprl cilje strategije Evropa 2020. 
  5. Komisija bo leta 2011 ustanovila odbor za vodilno vlogo evropskih oblikovalcev in oblikovala potrdilo o kakovosti evropskega oblikovanja.
  6. Komisija bo leta 2011 uvedla večji program raziskav o javnem sektorju in družbenih inovacijah ter pripravila pregled inovativnosti javnega sektorja. 
  7. Komisija predlaga, naj države rezervirajo namenska sredstva za javne razpise v zvezi z inovativnimi proizvodi in storitvami. S tem naj bi bil ustvarjen ustrezni trg v vrednosti 10 milijard EUR letno za inovacije, ki izboljšujejo javne storitve. 
  8. Na začetku leta 2011 bo Komisija z zakonodajnim predlogom pospešila in posodobila standardizacijo ter tako omogočila interoperabilnost in spodbudila inovacije
  9. Evropsko ureditev pravic intelektualne lastnine je treba posodobiti. Sporazum o patentu EU bi podjetjem omogočil prihranek 250 milijonov EUR letno. Leta 2011 bo Komisija predložila predloge v zvezi z evropskim trgom znanja za patente in licence.
  10. Komisija bo državam članicam pomagala pri boljši uporabi 86 milijard EUR, ki bodo v letih 2007–13 iz strukturnih skladov namenjene razvoju in inovacijam. Predlagala bo okvir za strukturne sklade po letu 2013, pri čemer bo večji poudarek na inovacijah.

Več informacij je dosegljivih na naslednjih povezavah:

http://ec.europa.eu/innovation-union

http://blogs.ec.europa.eu/innovationunlimited/

Evropska komisija predlaga Nazaj