Delež RR aktivnosti v gospodarstvu se veča

19.11.2010

V letu 2009 je bilo v Sloveniji za raziskovalno razvojno dejavnost namenjenih 656,9 milijona EUR bruto domačih izdatkov ali 1,86 % slovenskega bruto domačega proizvoda.

Za razvojno-raziskovalno (R-R) dejavnost je bilo  v prejšnjem letu namenjeno 40 milijonov EUR več, sporočajo iz Statističnega urada Republike Slovenije. V letu 2009 je bilo v Sloveniji v vseh sektorjih izvajanja skupaj porabljenih za R-R dejavnost 656,9 milijona EUR ali je 6 % več kot v prejšnjem letu. Povečanje je bilo največje v visokošolskem sektorju (za 15 %) in v poslovnem sektorju (za 7 %). Na  povečanje sredstev za R-R dejavnost v poslovnem sektorju je v letu 2009 poleg večjih vlaganj v to dejavnost vplival tudi razširjen izbor poročevalskih enot.

K vsem bruto domačim izdatkom (BIRR) so v letu 2009 največ finančnih sredstev za R-R dejavnost prispevale gospodarske družbe, in sicer 380,9 milijona EUR ali 58 % vseh sredstev za R-R dejavnost. Delež teh sredstev se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšal, in to za 5 odstotnih točk. Iz državnih virov je bilo za R-R dejavnost namenjenih 234,2 milijona EUR finančnih sredstev ali 36 % vseh sredstev za R-R dejavnost. Zadnja leta so vse pomembnejši vir financiranja R-R dejavnosti v Sloveniji tudi sredstva iz tujine; ta so v opazovanem letu znašala 39,7 milijona EUR ali za 15 % več kot prejšnje leto. 

Slaba polovica vseh sredstev, namenjenih za R-R dejavnost, je bila porabljena za tehniške in tehnološke vede in sicer je obsegaal 47 % ali 307,5 milijona EUR. Temu so po višini in deležu sledili izdatki za R-R dejavnost na področju naravoslovnih ved. Najmanj denarja je bilo v opazovanem letu namenjenega raziskavam s področja kmetijskih ved, in sicer 7,4 milijona ali 1 % vseh izdatkov za R-R dejavnost. 

V R-R dejavnosti je bilo zaposlenih 17.045 fizičnih oseb, od tega je bilo 61 % raziskovalcev in raziskovalk . V opazovanem letu sta bili v R-R dejavnosti zaposleni 802 (fizični) osebi več kot v prejšnjem letu. Med vsemi zaposlenimi v R-R dejavnosti je bilo 6.436 žensk (38 %). Med vsemi zaposlenimi je bilo 61 % raziskovalcev, od tega 36 % žensk (raziskovalk). Sestava zaposlenih je bila enaka kot v prejšnjem letu. Medsektorska primerjava kaže, da je bil delež raziskovalcev med zaposlenimi v R-R dejavnosti največji v visokošolskem sektorju, in sicer jih je bilo 79 %; v državnem sektorju jih je bilo 68 %, v poslovnem sektorju pa 46 %. V zasebnem nepridobitnem sektorju so bili vsi, ki so bili zaposleni v R-R dejavnosti, raziskovalci.

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Nazaj