Natečaj za izjemno doktorsko delo v letu 2010 oz. 2011

10.11.2010

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) objavlja natečaj za izjemno doktorsko delo v študijskem letu 2010/2011 in poziva doktorande in doktorske študente, da se na natečaj prijavijo.

Na natečaju za izjemno doktorsko delo lahko sodelujejo raziskovalci, ki so uspešno zaključili doktorsko delo v okviru dejavnosti NIB na področju  ved o življenju in okolju v študijskem letu 2010/2011 od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011.

Nagrada NIB za izjemno doktorsko delo obsega denarno nagrado v višini 750 EUR neto in svečano listino.

Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za nagrade so:

  • bibliografija kandidata (največ ena stran A4)
    (Bibliografija mora vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti, napisana morajo biti na način, ki ustreza  znanstvenim delom in morajo biti objavljena tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini); 
  • strokovna utemeljitev s podpisom predlagatelja;
  • vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki (pdf format)).

O izboru kandidata za nagrado odloča komisija, ki jo bo imenoval Znanstveni svet NIB.

Kandidati za Nagrado NIB za izjemno doktorsko delo bodo svoje delo predstavili na javni predstavitvi po zaključku natečaja. Predsednik komisije bo določil kraj, čas in način javne predstavitve. Kandidati morajo sodelovanje na predstavitvi potrditi predsedniku komisije. Predstavitvi morajo prisostvovati vsi člani natečajne komisije ali njihovi namestniki. Ocena predstavitve in zagovora dela je sestavni del skupne ocene komisije za posamezno vlogo.

Odločitev komisije bo javno objavljena jeseni 2011.

Natečaj za Nagrado za  izjemno doktorsko delo je odprt od dneva objave do 30. 9. 2011. Vloge za Nagrado za  izjemno doktorsko delo je potrebno poslati v enem izvodu na:

Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
z oznako »Ne odpiraj – predlog za Nagrado za  izjemno doktorsko delo«,
z navedbo pošiljatelja.

Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo v kadrovski službi Nacionalnega inštituta za biologijo, na elektronskem naslovu: lbespwtlb/tmv{cbAojc/tj in tel.: 05 923 27 07.

Več podrobnejših informacij o natečaju je dosegljivih na naslednji povezavi.

 

Nazaj