TARGET za vse inovativne!

16.10.2010

Projekt TARGET, razvoj virtualnega okolja, ki bo s pomočjo naprednih tehnologij za spodbujanje učenja (ang. TEL: technology enhanced learning) omogočal pospešen in učinkovit razvoj kompetenc zaposlenih.

TARGET: Pospešeni razvoj kompetenc zaposlenih na področju proizvodnje za trajnostni razvoj (ang. sustainable manufacturing) z uporabo računalniške resne igre

Slovenska in tudi ostala evropska podjetja se v današnjih kriznih časih srečujejo z vse večjo potrebo po pospešenem in učinkovitem razvoju kompetenc lastnih zaposlenih. Problem tradicionalnih metod (kot so npr. izobraževanja in usposabljanja na delovnem mestu) je, da so le-ta časovno in finančno neučinkovita. Zato je ključni cilj projekta TARGET (Transformative, Adaptive, Responsive and enGaging EnvironmenT) razvoj virtualnega okolja, ki bo s pomočjo naprednih tehnologij za spodbujanje učenja (ang. TEL: technology enhanced learning) omogočal pospešen in učinkovit razvoj kompetenc zaposlenih. Hkrati tovrstno virtualno okolje olajša in pospeši procese prenosa znanja tako znotraj podjetja kot tudi v okviru širše vzpostavljene skupnosti.

TARGET okolje sestoji iz specifičnega učnega procesa, ki ga podpira TARGET platforma. Ključna komponenta TARGET platforme je računalniška resna igra (ang. serious game), ki simulira globalno poslovno okolje. Posamezniki so v kontekstu resne igre soočeni z različnimi kritičnimi situacijami v obliki scenarijev in zgodb. Gre za koncept aktivnega učenja (ang. learning by doing), saj tovrstne situacije od posameznikov zahtevajo določene reakcije in uporabo njihovih kompetenc. Resna igra olajša in pospeši učenje ter omogoča pridobivanje izkušenj, kar dolgoročno vodi v razvoj kompetenc.

Projekt TARGET se osredotoča na tri učna področja, in sicer projektni management, inovativnost in proizvodnja za trajnostni razvoj (ang. sustainable manufacturing). TARGET učni proces se prične z vzpostavitvijo učnega načrta. Učni načrt se prilagodi in ustvari glede na identificirani kompetenčni razkorak med trenutnimi kompetencami učenca in ciljnim kompetencami, ki bi jih učenec z uporabo TARGET sistema rad razvil. S pomočjo TARGET platforme se vse aktivnosti učenca neprestano spremljajo in evalvirajo glede na predhodno definirani ciljni kompetenčni profil.

IRI UL kot raziskovalna organizacija v projektu sodeluje pri definiranju kompetenčnega modela na področju proizvodnje za trajnostni razvoj. S pomočjo različnih metodoloških pristopov bomo vzpostavili kompetenčne profile tistih zaposlenih, ki so v podjetjih zadolženi za vpeljevanje modelov in strategij trajnostnega razvoja. Z uporabo razvite metodologije bomo v podjetjih identificirali obstoječe kompetence zaposlenih na področju proizvodnje za trajnostni razvoj ter z uporabo TARGET sistema in pripadajočega učnega procesa vpeljali načrt za razvoj ciljnih kompetenc.

V juliju 2010 je IRI UL na Bledu gostil sestanek projektne skupine, ki je zadolžena za razvoj različnih učnih scenarijev in definiranje pripadajočih kompetenc na področju proizvodnje za trajnostni razvoj. Vsak partner je zadolžen, da v okviru lastne mreže podjetij in raziskovalnih organizacij v naslednjih mesecih identificira eksperte na področju proizvodnje za trajnostni razvoj ter z uporabo vedenjskih intervjujev prepozna različne kritične dogodke in pripadajoče potrebne kompetence za uspešno spopadanje s tovrstnimi dogodki. Naslednji sestanek celotnega konzorcija projektnih partnerjev bo potekal oktobra 2010 v Lizboni, kjer bomo že predstavili prve rezultate našega dela.

Projekt TARGET spada med evropske integrirane projekte sedmega okvirnega programa. Več informacij o projektu se nahaja na uradni spletni strani projekta: www.reachyourtarget.org/. Kontakt: dr. Slavko Dolinšek, IRI UL

Vir: Spletna stran Mesto mladih

Nazaj