Kako do posojila SID banke

05.08.2013

Za posojilo SID banke se lahko potegujejo vsa podjetja s sedežem v Sloveniji, ki bodo s tehnološko-razvojnim projektom razvila nove izdelke, storitve ali procese, zaposlovala in zvišala dodano vrednost na zaposlenega. S posojilom lahko financirajo tudi industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj, a projekta ne smejo začeti pred oddajo vloge, izpeljati pa ga morajo v Sloveniji.

Podjetja lahko zaprosijo za posojilo do 12 let. Z njim lahko financirajo tri četrtine upravičenih stroškov projekta, četrtino pa morajo zagotoviti sama. Upravičeni stroški pri industrijskih raziskavah in eksperimentalnem razvoju so stroški plač osebja, ki dela pri projektu, stroški instrumentov in opreme za raziskave in razvoj, stroški pogodbenih raziskav, tehničnega znanja ter režijski stroški, ki nastanejo kot neposredna posledica razvoja in raziskav. Upravičen strošek so lahko tudi stroški nakupa novih stavb, strojev in opreme.

V vlogi za posojilo naj podjetja na kratko opišejo projekt, njegovo trajanje in aktivnosti v okviru projekta. Opisati morajo tudi vire financiranja in vse stroške projekta, želeno višino in dobo posojila ter predlagati možna zavarovanja.

Ker v SID banki spremljajo tudi učinke odobrenih posojil, zahtevajo, da podjetja v vlogi opišejo tudi, kakšne finančne učinke pričakujejo od projektov.

Posojilo lahko znaša najmanj 200 tisoč evrov in največ 18,75 milijona. Upravičeni stroški projekta ne smejo biti nižji od pol milijona evrov, celotni stroški pa ne višji od 25 milijonov.

Če podjetje isti projekt financira tudi z drugimi javnimi viri, mora SID banko o tem obvestiti v posebni izjavi. Posojilo SID banke ima namreč status državne pomoči.

Nazaj