Strategija razvoja Slovenije za obdobje od leta 2014 do 2020

21.01.2013

Vlada bo v kratkem obravnavala izhodišča strategije razvoja Slovenije za obdobje od leta 2014 do 2020.

Vlada bo v kratkem obravnavala izhodišča strategije razvoja Slovenije za obdobje od leta 2014 do 2020. Kot najpomembnejša za gospodarski razvoj so pripravljavci označili tri področja: raziskave in razvoj ter inovacije, mala in srednja podjetja ter zaposlovanje in usposabljanje. Za ta področja bo namenjena polovica razvojnih sredstev, ki bodo razpoložljiva do leta 2020.

Če bo strategija potrjena, podjetniki lahko pričakujejo:

  • izboljšanje okolja v smeri preprostosti, preglednosti in razumljivosti predpisov;
  • zagotovitev ugodnih finančnih virov za podjetja, ki že dosegajo visoko dodano vrednost;
  • podporo inovativnosti v vseh sektorjih, od spodbujanja tehnoloških in netehnoloških inovacij, inovativnega start-up podjetništva, izdelkov z visoko dodano vrednostjo do ekoinovacij;
  • zagotovitev ustreznih prometnih povezav, izboljšanje dostopnosti do večjih urbanih središč, posodobitev javnega prometa, zlasti železniške infrastrukture, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz prometa in izboljšanje varnosti v prometu;
  • zagotovitev dostopnosti širokopasovnih povezav na vsem ozemlju države;
  • vlaganje v gradnjo in modernizacijo energetske infrastrukture za distribucijo in prenos energije, vključno s pametnimi omrežji;
  • spodbujanje tujih neposrednih naložb in zagotavljanje ustrezne podpore tujim vlagateljem;
  • promocijo podjetništva ter izvajanje ukrepov za podjetniško miselnost in vedenje prebivalstva, vključno z ustvarjanjem podjetniškega ozračja, še posebej med mladimi;
  • spodbujanje mikro in malih podjetij na podeželju.
Nazaj