Najava razpisa za razvoj kadrov v vrednosti 5 milijonov evrov

25.07.2012

Ta teden, predvidoma 27. 7. 2012 bo v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015.

Namen javnega razpisa je:
 • doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju izbrane gospodarske panoge;
 • doseganje večje konkurenčnosti podjetij in gospodarskih panog;
 • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov za delovna mesta v panogi;
 • podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra.

Ciljna skupina so podjetja, ki delujejo na področju posamezne gospodarske panoge in njihovi zaposleni.

Javni razpis upošteva izkušnje izvajanja prvega razpisa, ohranja se panožni pristop pri pripravi temeljnega dokumenta (modela kompetenc) za razvoj zaposlenih na ključnih delovnih mestih. Model kompetenc je dokument oz. študija, ki jo partnerstva načrtujejo v prijavi na javni razpis, in jo izdelajo v roku štirih mesecev od prejema sklepa o sofinanciranju operacije.

Glavne spremembe pri izvajanju razpisa so:

 • sodeluje lahko največ 20 partnerjev, ki skupaj zaposljujejo vsaj 50 ljudi;
 • omogočeno je sodelovanje partnerja, ki izvaja administrativno finančno upravljanje;
 • zaposlitve so lahko za polovičen ali celoten delovni čas do dveh polnih zaposlitev;
 • sprememba v naboru stroškov ter omejitve zneskov;
 • 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov;
 • strošek notranjega izobraževanja se izplačuje v pavšalnem znesku na izvedeno uro;
 • panoge, ki niso bile izbrane oz. podprte na prvem javnem razpisu prejmejo več točk;
 • za usposabljanja, katerih cena na udeleženca presega 500,00 EUR ali skupno 2.000,00 EUR (ne glede na število udeležencev), bo potrebno pridobiti dodatno soglasje.

Prednostna področja, ki bodo dodatno točkovana so:

 • Mobilnost: zajema proizvodnjo motornih in drugih vozil ter plovil, proizvodnjo elektronskih naprav, transport in logistiko.
 • Zdravje: zajema farmacevtsko industrijo, biotehnologijo, kemično industrijo, storitve za zdravje (wellness, šport, prosti čas, zdravstvene storitve), zdravo prehrano.
 • Naravni viri in danosti: zajema lesno-predelovalno in pohištveno industrijo, turizem, domačo in umetnostno obrt, trajnostno gradnjo, okoljske tehnologije, izrabo vodnih virov.
 • Novi materiali: gre prednostno za naslednje materiale -  keramika in kompoziti, polimeri, posebni fluidi, multimaterialni sistemi, materiali s posebnimi lastnostmi (npr. spominski), folije in oslojevanja, nanotehnologije; zajema kovinsko-predelovalno industrijo, industrijo električnih naprav in strojev, kemično industrijo.
 • Informacijsko komunikacijske tehnologije: strojna in programska oprema ter aplikacije, telekomunikacije, omrežja, interoperabilnost, varnost in zaščita.
 • Oblikovanje (predvsem industrijsko oblikovanje) in uporaba kreativnih industrij v gospodarstvu.

Upravičeni stroški, ki se povrnejo, so stroški:

a. plač in drugih povračil stroškov dela zaposlenih;

b. informiranja in obveščanja (največ do višine 20.000 EUR);

c. posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov navedenih v prvih dveh alinejah (točka a in b);

d. zunanjih storitev (največ do višine 30.000 EUR), ki vključujejo strošek izdelave kompetenčnega modela (največ do višine 20.000 EUR);

e. nakupa strojev, opreme in pohištva največ do 10 % vseh upravičenih stroškov operacije za opremo projektne pisarne oz. prostorov namenjenih za usposabljanje;

f. izobraževanja in usposabljanja (po potrditvi modela kompetenc s strani sklada): - za notranje usposabljanje se povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 20 EUR / uro. Na vsako pedagoško uro izvedbe notranjega usposabljanja, predavanja, seminarske ure, delavnice ipd., se prizna dve uri za pripravo. Za uro izvedbe usposabljanja  se tako lahko uveljavlja do 60 EUR.

- za zunanje usposabljanje pa se povrnejo stroški zunanjih storitev oz. kotizacij;

g. organizacije in izvedbe dogodkov, delavnic, seminarjev.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Posredniško telo je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. Organ upravljanja kohezijske politike je Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Več informacij bo objavljenih po objavi razpisa 27. 7. 2012, na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Predvideni rok za prijavo bo 28. 9. 2012. Sklad bo izvedel predstavitvene delavnice konec avgusta ali v začetku septembra – točen datum bo objavljen na spletni strani, kjer bo objavljen razpis.

Nazaj