Evropska komisija išče kandidate za zbiranje informacij o financiranju MSP

06.07.2012

Evropska komisija, Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo, Enota D3 - Financiranje inovacij in MSP-jev je objavila obvestilo o pozivu k prijavi interesa za „Storitve zbiranja, prikaza in analize podatkov/informacij o dostopu MSP-jev do financiranja“.

Zainteresirani so povabljeni k oddaji prijave, skladno s pravili, določenimi v obvestilu za opredeljeni namen. Naročnik bo pripravil spisek kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje. Pred sklenitvijo specifične pogodbe v zvezi z izbranim področjem, bo naročnik vse kandidate na seznamu ali nekatere izmed njih, izbrane na podlagi objektivnih in nediskriminatornih pravil, povabil k oddaji ponudbe. Več informacij o prijavi. Rok za oddajo prijave je do vključno 30. januarja  2013.

V primeru, da bo moral naročnik za naročila določiti največje število kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe za določeno naročilo, bo to pomenilo 5 do 10 kandidatov. Naročnik bo kandidatom, povabljenim k oddaji ponudbe, poslal razpis za zbiranje ponudb v zvezi z zadevnim naročilom. Uvrstitev na seznam za Komisijo ni zavezujoča glede dodelitve javnega naročila in tudi ne, z ozirom na prejšnji odstavek, glede javnega razpisa.

Merila za izbor: 

 1. Finančna in poslovna sposobnost
 2. Tehnična in strokovna sposobnost

Področje storitev je delo na indikatorjih in podatkih v zvezi z dostopom MSP-jev do financiranja/razširitev „Enterprise Finance Index“ Evropske komisije (naloge po vrstnem redu pomembnosti): 

 • storitve: zbiranje podatkov in drugih informacij iz obstoječih virov, vključno z nacionalnimi raziskavami,
 • študije: analiza/tolmačenje posebnega razvoja dogodkov na področju dostopa MSP-jev do financiranja na podlagi podatkov in drugih vrst informacij (npr. poslovna posojila med finančno krizo),
 • študije: ponderiranje indikatorjev, izdelava razvrstitev,
 • študije: razvoj novih indikatorjev,
 • storitve: storitve IT za vzdrževanje in razširitev EFI, razvoj spletnega mesta, priprava celotnih datotek htm, vključno z grafikami.

Okvir: Spletno mesto evropskega „Enterprise Finance Index“ (EFI; http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-index/index_en.htm) je del politike Evropske komisije o dostopu MSP-jev do financiranja. EFI je nabor obstoječih podatkov in informacij o več indikatorjih, ki se lahko uporabljajo za oceno dostopa do financiranja v EU in posameznih državah.

EFI se uporablja zlasti za:

 • izboljšanje dejanske osnove za oblikovanje politike na področju dostopa podjetij do financiranja na ravni EU in držav članic,
 • povečanje preglednosti situacije dostopa do financiranja za podjetja v EU,
 • odpravo obremenitve za MSP-je, povzročene z decentralnimi raziskavami o dostopu do financiranja,
 • zagotoviti centralno orodje za oblikovalce politike na ravni EU in držav članic.

Več informacij o samem razpisu tud na naslednji povezavi.

Nazaj