Več kot 6 milijonov evrov subvencij za gospodarski razvoj Pomurja

16.04.2012

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu, 13. aprila 2012 objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 6.125.000 evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:
  • vzpostavitvi novega obrata,
  • širitvi obstoječega obrata,
  • diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,
  • bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.

Upravičeni stroški so: nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb, stroški plač na novo zaposlenih delavcev z VII. ali višjo stopnjo izobrazbe, gradbena dela, nakup objektov in zemljišč.

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah in bodo izvajale investicijo na območju zgoraj navedenih občin in izpolnjujejo ostale pogoje razpisa.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2012 znaša 3.925.000 evrov, za leto 2013 pa 2.250.000 evrov. Najnižji znesek sofinanciranja znaša 100.000 evrov najvišji pa 500.000 evrov, njegova višina pa je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:

  • 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 40 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
  • 30 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Rok za oddajo vlog je 15. maj 2012, do 12. ure.

Vse informacije o razpisu so na voljo na naslednji spletni povezavi.

Nazaj