Nove, ugodnejše garancije za kredite podjetij

10.04.2012

V petek, 6. aprila 2012 je Slovenski podjetniški sklad v Uradnem listu objavil javni razpis za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, za mala in srednja podjetja. Za izdajo garancij je na voljo 27 milijonov evrov, za subvencioniranje obrestne mere pa več kot 3 milijone evrov.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Višina upravičenih stroškov projekta ni omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV).

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev (to sta kreditno-garancijski liniji A.2. in B.2.) le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti.

Odobravanje garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere bo potekalo dvostopenjsko: 

  1. prva stopnja se bo odvijala na nivoju poslovne banke. Podjetje zaprosi za ugodni kredit, ki bo zavarovan z garancijo Sklada. Banka prouči v skladu s poslovno prakso potencialnega kreditojemalca. V primeru, da potencialnega kreditojemalca in njegov projekt oceni pozitivno, banka izda pozitivni bančni sklep s kreditnimi pogoji. Preglejte seznam bank na naslednji povezavi.
  2. druga stopnja se odvija na Skladu. Komisija za dodelitev sredstev bo vlogo administrativno pregledala z vidika popolnosti in pravno formalne ustreznosti. Formalno popolne so vloge, ki imajo vse zahtevane dokumente. Pravno formalno ustrezne vloge so vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje razvidne iz razpisa. Po administrativnem pregledu sledi strokovni pregled s točkovanjem in ocenjevanjem po merilih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Projekt mora biti utemeljen v poslovnem načrtu podjetja, ki zajema predstavitev podjetja, dosedanje in bodoče poslovanje.

Roki za predložitev vlog so: 26.4.2012, 20.5.2012, 20.6.2012, 10.9.2012, 10.10.2012 in 10.11.2012 oziroma do porabe sredstev. Sklad bo posameznemu podjetju izdal garancijo in odobril subvencijo obrestne mere kredita za največ en projekt po tem javnem razpisu.

Več o razpisu in ostalih pogojih si preberite na naslednji povezavi.

Nazaj